Wordless Wednesday: Fashion as Art

NYFW - Tadashi Show

NYFW - Tadashi Show
NYFW - Tadashi Show


Rockefeller Center

[All photos taken by me, Waterlogue app applied]